Veiligheid


Gedurende de voorbereiding en/of uitvoering van diverse projecten kan het wenselijk zijn dat advies en ondersteuning geleverd wordt door een Hoger Veiligheidskundige of een Register Arbeidshygiënist.

DETA MILIEU B.V. kan u onder andere ondersteuning bieden bij:

  • Het opstellen van V&G plan ontwerpfase en/of uitvoeringsfase
  • T en F klasse berekenen en/of Veiligheidsklasse CROW 400 bepalen
  • Berekenen en of verifiëren van veiligheidsklasse
  • Verzorgen start werk instructie
  • Veiligheidskundige begeleiding van projecten
  • Het opstellen van Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)
  • Uitvoeren van werkplek inspecties
  • Praktijkgerichte advisering op het gebied van veiligheid

V&G plan

Voor het waarborgen van de veiligheid van uw werknemers tijdens het werk is het van belang vooraf de risico’s te onderkennen en veiligheidsmaatregelen te nemen. Al in de ontwerpfase van een project dient rekening gehouden te worden met het welzijn van werknemers in alle projectfasen.

De risico’s en te nemen veiligheidsmaatregelen worden beschreven in het Veiligheids- en Gezondheidsplan voor de ontwerpfase en de uitvoeringsfase.

DETA MILIEU B.V. kan deze plannen voor u opstellen of beoordelen.

Voor het werken in verontreinigde grond is het van belang de risicoklasse vast te stellen en de bijbehorende maatregelen voor te schrijven in het veiligheid- en gezondheidsplan. Dit gebeurt conform de CROW-publicatie 400. De risicoklasse is bepalend voor de te nemen veiligheidsmaatregelen voor de medewerkers. Wij kunnen de veiligheidsklasse voor u berekenen en/of verifiëren. Daarnaast adviseren wij u over persoonlijke beschermingsmiddelen, meetstrategie en andere veiligheidsvoorzieningen op de saneringslocatie.

Voor aanvang van de werkzaamheden is het van belang de werknemers te informeren over de risico’s van het werken op de betreffende locatie alsmede de te nemen veiligheidsmaatregelen. Wij kunnen de start werk instructie voor u verzorgen en uw project veiligheidskundig begeleiden.

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Bedrijfsrisico’s. U sluit ze gráág uit, want veiligheid is belangrijk voor u. Daarbij maakt de Arbo-wet het u wettelijk verplicht om de risico’s binnen uw organisatie te kennen en herkennen. Wij kunnen u ondersteunen bij het inventariseren, beoordelen en kwantificeren van de risico’s binnen uw organisatie

De resultaten van de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) dienen als basis voor het opstellen van een prioriteitenvolgorde van de te nemen acties in een Plan van Aanpak. Door het uitvoeren van dit Plan van Aanpak kan het bedrijf daadwerkelijk verbeteringen in de arbeidsomstandigheden bereiken en het ziekteverzuim en de ongevallencijfers verder terugdringen. De werkomstandigheden verbeteren en de motivatie van het personeel verhogen. Hetgeen de productie en de kwaliteit van het werk ten goede komt.

Werkplekinspecties

Om een hoog niveau van veiligheid, gezondheid en milieubeheersing op de werkplek te kunnen handhaven, is het essentieel dat de werkplek regelmatig wordt geïnspecteerd. Aan de hand van een checklijst worden de relevante aspecten ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu beoordeeld en worden er waar nodig corrigerende maatregelen genomen.

 Advies

Daarnaast levert DETA MILIEU B.V. u ondersteuning en advisering bij veiligheidskundige vraagstukken en het zorgen voor veiligheid en gezondheid van uw medewerkers.