Algemene voorwaarden


1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten van DETA MILIEU B.V. Voor zover de opdrachtgever van deze algemene voorwaarden wenst af te wijken is hiervoor de schriftelijke aanvaarding van DETA MILIEU B.V. vereist. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.2 Door aanvaarding van uitvoering van werkzaamheden aanvaardt opdrachtgever dat deze algemene voorwaarden eveneens toepasselijk zijn op eventuele opvolgende aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten.
1.3 Voor zover niet anders is bepaald in deze voorwaarden en/of de offerte met bijlagen zijn van toepassing de “Regeling van de Verhouding tussen Opdracht en adviserend Ingenieursbureau (RVOI juni 2001), de UAV 1989 en de Standaard RAW bepalingen 2000 in de laatstelijk gewijzigde versie. Hierna te noemen “Standaard RVOI”. Van hoofdstuk Ol van de Standaard RVOI zijn echter alleen van toepassing artikel 01.01.07 en paragraaf 0 1.04.
1.4 Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene voorwaarden DETA MILIEU B.V. “

2. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. DETA MILIEU B.V.: DETA MILIEU B.V. BV gevestigd te Hellevoetsluis;
b. Opdrachtgever: Degene tot wie DETA MILIEU B.V. een aan-bieding richt, degene die een opdracht aan DETA MILIEU B.V. verstrek, degene voor wie DETA MILIEU B.V. werkzaamheden verricht, alsmede elke andere wederpartij bij enige overeenkomst met DETA MILIEU B.V.;
c. Werkzaamheden: Alle werkzaamheden welke DETA MILIEU B.V. in de uitoefening van haar onderneming uitvoert waaronder begrepen, advisering, detachering, bemiddelen, levering, verhuur;
d. Afvalstoffen: Alle door de opdrachtgever ter uitvoering van de werkzaamheden aan DETA MILIEU B.V. aangeboden of bestemde stoffen, materialen en/of voorwerpen, met uitzondering van gevaarlijke afvalstoffen;
e. Gevaarlijke afvalstoffen: Afvalstoffen welke stankverspreidend, radioactief, giftig, verhardend, bijtend, ontplofbaar, besmettelijk, agressief en/of anderszins gevaarlijk zijn voor mens, omgeving of milieu, hieronder in elk geval begrepen gevaarlijke afvalstoffen in de zin van het Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen dan wel regelgeving welke geacht moet worden dit besluit aan te vullen of te vervangen.
f. Particulier: Een opdrachtgever welke niet in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf werkzaamheden aan DETA MILIEU B.V. opdraagt.
3. Aanbiedingen en overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen van DETA MILIEU B.V. zijn vrijblijvend.
3.2 Opdrachten, bestellingen van de opdrachtgever zijn onherroepelijk en behoeven slechts tijdige aanvaarding door DETA MILIEU B.V.. Als aanvaarding zal gelden schriftelijke bevestiging van aanvaarding van de opdracht door DETA MILIEU B.V., dan wel aanvang met de uitvoering van de werkzaamheden, tijdsverloop indien DETA MILIEU B.V. niet binnen 30 dagen nadat haar aanbieding door opdrachtgever is aanvaard, de aanbieding heeft herroepen.
3.3 Wijzigingen in de overeengekomen werkzaamheden of aanvulling daarop, komen tot stand door schriftelijke aanvaarding van de aangepaste opdracht door DETA MILIEU B.V. dan wel door uitvoering van hetgeen door opdrachtgever is verzocht.
3.4 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen zijn bezwaren tegen de opdrachtbevestiging van DETA MILIEU B.V. schriftelijk aan het verzendadres van de aanbieding kenbaar heeft gemaakt. wordt deze opdrachtbevestiging geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven.
3.5 Tekeningen. Ontwerpen en berekeningen blijven ook na het verlenen van de opdracht eigendom van DETA MILIEU B.V. en auteursrechten daarop blijven bij haar berusten.
4. Detacheren
4.1 Bij een detachering wordt een contract opgesteld tussen DETA MILIEU B.V., de opdrachtgever en de gedetacheerde, waarbij ofwel de duur van het project in de tijd, ofwel een duidelijke projectomschrijving van te voren wordt vastgesteld. Het betreft dus een contract voor bepaalde tijd. Detachering bied alle partijen zekerheid over de continuïteit en voortgang van het project. DETA MILIEU B.V. treedt op als werkgever. Dit betekend voor de opdrachtgever een zekere uitbreiding van zijn eigen team. De voorwaarden voor detachering worden per detachering opgemaakt en zijn gebaseerd op de “Regeling van de Verhouding tussen Opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau (RVOI juni 2001)”.
5. Grondslag prijs, loon en prijswijzigingen
5.1 De door DETA MILIEU B.V. opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, (milieu)-heffingen, en zijn gebaseerd op uitvoering binnen de werktijden welke normaal zijn bij DETA MILIEU B.V. (tenzij anders overeengekomen). Opdrachtgever verklaart zich ermee akkoord dat eventuele wijzigingen in die heffingen en kosten te allen tijde door DETA MILIEU B.V. aan opdrachtgever in rekening mogen worden gebracht, welke opdrachtgever alsdan zal voldoen.
5.2 De bij de aanbieding opgegeven prijs/prijzen is/zijn, tenzij anders is overeengekomen, gebaseerd op de op de datum van aanbieding geldende kostenbepalende factoren. Vanaf deze datum zijn de betalingsregeling loon- en prijswijzigingen als vermeld in dit van toepassing. Daarenboven heeft DETA MILIEU B.V. de bevoegdheid ieder jaar de prijs aan te passen. In beide in dit artikellid omschreven gevallen, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring met een dergelijke strekking, te doen binnen 20 dagen nadat de prijsverhoging door DETA MILIEU B.V. is aangekondigd, met in acht name van een opzegtermijn van 1 maand.
5.3 Het totaalbedrag van de aanbiedingen is voor beide partijen bindend. Uitzonderingen hierop zijn:
a) verrekening van meer en/of minder werk krachtens artikel 5 (meer- minderwerk);
b) verrekening van andere bijbetalingen en inhoudingen, in die gevallen waarin dat bepaaldelijk is voorgeschreven. dan wel kennelijk bedoeld;
c) verrekening van de wijziging van kosten krachtens de vermelde loon- en prijswijzigingen
5.4 Indien na de datum van de aanbieding wijzigingen optreden in:
a) de loonkosten als bedoeld in de leden 4.5 en 4.6;
b) de prijzen van de te leveren materialen en/of de door de uitvoering van het werk benodigde brandstoffen, als bedoeld in de leden 4.7 en 4.8, worden de daaruit voortvloeiende hogere en/of lagere kosten verrekend conform de betalingen opgenomen in hoofdstuk 01.04 van de Standaard RVOI.
5.5 Voor de toepassing van deze betalingsregelingen loon- en prijswijzigingen worden de loonkosten op een vooraf overeen te komen vast percentage van het totale bedrag van de prijsaanbieding gefixeerd.
5.6 Onder loonkosten worden verstaan: lonen en de daarop betrekking hebbende sociale lasten van de ten behoeve van het werk te werk gestelde.
5.7 Voor verrekening van prijswijzigingen komen in aanmerking alle materialen en/of brandstoffen waarvoor standaardprijzen zijn vastgesteld door de “Commissie Standaardprijzen en -Ionen”.
5.8 Voor de ten behoeven van het werk geleverde materialen, waarvoor door de onder lid 4 vermelde commissie geen standaardprijzen zijn vastgesteld, worden de hogere of lagere kosten bepaald door herleiding tot prijzen van materialen waarvoor dezelfde of vergelijkbare grondstoffen zijn gebruikt en waarvoor wel standaardprijzen zijn vastgesteld.
5.9 Indien tengevolge van nadere opdrachten, wijzigingen in de regelgeving de overeengekomen werkzaamheden op een andere dan de oorspronkelijke voorziene wijze moeten worden uitgevoerd, zal DETA MILIEU B.V. de daaraan verbonden meerkosten bij opdrachtgever in rekening kunnen brengen, welke deze zal voldoen.
6. Kosten
6.1 Terzake van de uit hoofde van de overeenkomst door uitgevoerde opdrachten zal de opdrachtgever aan DETA MILIEU B.V. een vergoeding verschuldigd zijn, confomr het gestelde in de overeenkomst. De in de overeenkomst genoemde prijzen en/of tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW).

6.2 De opdrachtgever zal voor de te harer behoeve door de medewerkers verrichten werkzaamheeden aan DETA MILIEU B.V. een vergoeding verschuldigd zijn voor elk door de medewerker te hare behoeve gewerkte uur. Het genoemde uurtarief zal jaarlijks op 1 januari worden verhoogd met minimaal het prijs-indexcijfer volgens het CBS.
6.3. Het uurtarief wordt vastgesteld en mede bepaald aan de hand van de opdrachtomschrijving, welke van de Opdrachtgever wordt verkregen.
6.4. De tarieven gelden voor de normal werkdagen van 8 uur, tijdens de gebruikelijke kantooruren en exclusief eventuele pauzes, met een maximum van 40 uur per week. Daarbuiten vallende werkzaamheden worden beschouwd als overwerk. Overwerk mag alleen in opdracht van de Opdrachtgever worden uitgevoerd.
6.5. DETA MILIEU B.V. zal gedurende de looptijd van de overeenkomst een maandstaat doen bijhouden van de medewerker van DETA MILIEU B.V., die als basis dient voor de berekening van de vergoeding voor de dor de medewerker van DETA MILIEU B.V. verrichten werkzaamheden.
7. Meer- minderwerk
7.1 DETA MILIEU B.V. is gerechtigd meer werk in rekening te brengen en gehouden minder werk in mindering te brengen op het totaalbedrag van de aanbieding. Verrekening van meer en minder werk geschiedt bij de betalingstermijnen.
7.2 Als meer werk wordt mede beschouwd al hetgeen door DETA MILIEU B.V., hetzij op verzoek van de opdrachtgever of de directie, hetzij op last van derden of ingevolge nieuwe dan wel gewijzigde voorschriften boven de in de overeenkomst uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden en/of soorten te verwerken materialen wordt geleverd en/of aangebracht, dan wel boven de in de overeenkomst omschreven werkzaamheden wordt gepresteerd, terwijl minder werk omgekeerd evenzo wordt vastgesteld. Het bepaalde in artikel 1646 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
8. Uitvoering
8.1 De opdrachtgever zal DETA MILIEU B.V. alle middelen ter beschikking stellen welke benodigd zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden waaronder begrepen de benodigde vergunningen tenzij anders overeengekomen.
8.2 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het verkrijgen en het in stand houden van alle (overheids) toestemmingen benodigd voor het uitvoeren van de door de aannemer opgedragen werkzaamheden tenzij anders overeengekomen. De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade bij derden ontstaan aan het wegdek, trottoirs, ge-bouwen, kabels en leidingen en dergelijke veroorzaakt door het toe te passen materieel of de plaatsing daarvan.
8.3 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade welke is ontstaan aan de eigendommen van DETA MILIEU B.V. of ingehuurd door DETA MILIEU B.V. welke de opdrachtgever krachtens enige overeenkomst van DETA MILIEU B.V. onder zich heeft. Onder schade wordt tevens begrepen brand-schade aan keten en vermissing en diefstal.
8.4 Voor zover DETA MILIEU B.V. bij het aangaan van een overeenkomst tijdstippen heeft aangegeven waarop de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd, gelden deze uitsluitend bij benadering. Overschrijding hiervan geeft nimmer recht op schadevergoeding, of niet-nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst door de opdrachtgever, noch zal deze gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden voordat DETA MILIEU B.V. door de opdrachtgever schriftelijk in verzuim is gesteld en DETA MILIEU B.V. een redelijke termijn is gegund de werkzaamheden alsnog uit te voeren.

8.5 Indien DETA MILIEU B.V. door overmacht wordt verhinderd haar verplichtingen na te komen dan wel indien deze nakoming bezwaarlijker of kostbaarder wordt gemaakt, heeft DETA MILIEU B.V. het recht de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten, of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, volledig voor haar keuze, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen kan doen gelden. Als overmacht zal DETA MILIEU B.V. mogen beschouwen: oorlog, oorloggevaar, oproer, brand, bedrijfstoornis, werkstaking, overstroming, stagnatie en respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, belemmerende maatregelen van enige overheid, welk ook, verbod van levering door enige particuliere of overheidsinstantie het niet of niet tijdig aan hun verplichtingen voldoen door derden, abnormale weersomstandigheden, verkeersstoringen, belemmerende of gesloten scheepsvaart, gebrek aan grondhulp- en brandstoffen en alle buiten de schuld van DETA MILIEU B.V. ontstane omstandigheden, waardoor de nakoming van haar verplichtingen al dan niet tijdig mocht worden verhinderd.
9. Uitvoering door derden
9.1 DETA MILIEU B.V. kan het werk gedeeltelijk aan derden opdragen onder door haar aan deze derden te stellen voorwaarden.
9.2 Indien door of namens de opdrachtgever het inschakelen van een bepaalde onderaannemer is of wordt voorgeschreven, wordt de opdrachtgever geacht de door deze onderaannemer gehanteerde voorwaarden te kennen en te hebben aanvaard dan wel te hebben goedgekeurd.
9.3 Indien voor de opdrachtgever het inschakelen van een onderaannemer wordt bewerkstelligd, wordt de opdrachtgever geacht de door deze onderaannemer gehanteerde voorwaarden te hebben aanvaard dan wel te hebben goedgekeurd voor aanvang van de werkzaamheden. Indien dit niet heeft plaatsgevonden bij aanvang van de te verrichten werkzaamheden worden de gehanteerde voorwaarden door de opdrachtgever te zijn aanvaard.

10. Oplevering
10.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd op de eerste van de beide tijdstippen, waarop hetzij DETA MILIEU B.V. na de voltooiing van het werk daarvan aan opdrachtgever schriftelijk kennis heeft gegeven, hetzij opdrachtgever het werk feitelijk in gebruik heeft genomen.
10.2 DETA MILIEU B.V. zal het werk opleveren binnen de overeengekomen opleveringstermijn, behoudens artikel 6.5 (geval van overmacht).
11. Betaling
11.1 Betaling van het door opdrachtgever verschuldigde zal zonder korting of beroep op verrekening geschieden door voldoening in termijnen, zoals in de aanbieding is omschreven. De betalingstermijn is 30 dagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling is DETA MILIEU B.V. gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.
11.2 Incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van opdrachtgever. De te vergoeden buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op tenminste 10% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 350,–.
12. Vrijwaring en aansprakelijkheid
12.1 Opdrachtgever vrijwaart DETA MILIEU B.V. voor aanspraken van derden tot vergoeding van schade, tenzij deze schade door de uitvoering van het werk is toegebracht en te wijten is aan opzet of grove schuld van DETA MILIEU B.V., haar personeel, haar onderaannemers of haar leveranciers.
12.2 DETA MILIEU B.V. is aansprakelijk voor schade aan het werk, hulpwerken, materieel en materiaal, voor zover veroorzaakt door:
a) foutieve constructies en/of berekeningen, door DETA MILIEU B.V. of in haar opdracht door derden gemaakt;
b) fouten of nalatigheid bij de uitvoering van het werk, van DETA MILIEU B.V., haar ondergeschikten of van personen, die door DETA MILIEU B.V. op het werk zijn aangesteld.
12.3 Het maximum door DETA MILIEU B.V. met betrekking tot een werk te vergoeden schadebedrag is beperkt tot het bedrag, waarvoor dat onderdeel van het werk is of zou worden uitgevoerd.
12.4 De aansprakelijkheid van DETA MILIEU B.V. uit hoofde van de overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot hetgeen in de leden 10.2 en 10.3 van dit artikel is vermeld: elke vordering ter zake van bedrijfsschade of andere directe of indirecte schade, van welke aard of omvang ook, is uitgesloten.

13 Geschillen
13.1 Geschillen tussen partijen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van het arrondissement Rotterdam.

DETA MILIEU B.V.
Statutair gevestigd te Vierpolders, november 2008